ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Основна цел на нашето проектно предложение е постигане на оптимални строителни, а съответно и икономически показатели, като същевременно обаче това да не е за сметка на комфорта на обитаване и унищожаване на уникалната природна среда и археологически потенциал, както и на цялостния образ на комплекса.
От гледна точка на цялостното силуетно и обемно възприемане смятаме, че по-голямата гъстота и височина на сградите трябва да бъде около централната главна улица, което е същевременно и най-високата част на полуострова, като отивайки към периферията – към морския бряг и към парковите зони – сградите трябва стъпаловидно да стават по-ниски, както и да има повече пространство между тях и с повече озеленяване. Това съвпада и с градоустройствените показатели, заложени в одобрения ПУП, на основа изискванията на ЗУТ и нормативните документи за устройство на Черноморското крайбрежие. Според данните от археологичните проучвания също в зоната по-близо до крайбрежието, особено в западната част, се очаква да има повече археологически находки, което ще позволи по-голяма свобода при евентуалното им бъдещо проучване и експониране.
В секцията, пряко прилежаща към главната улица, има възможност, в зависимост от конкретните нужди, да се разположат на партера малки обекти за обществено обслужване. Като общи характерни принципи за всички многосекционни жилищни сгради сме възприели:
- достатъчно озеленено пространство между отделните сгради и секции
- визуална връзка от всяко жилище към морето
- функционалност и комфорт на обитаване
- икономичност и рационалност като квадратури и на отделните жилища
- минимизиране на „загубените“ площи ( дълги коридори и големи общи части )
- обезпечаване на нормативно-изискуемите места за паркиране
- съвременен и модерен образ в архитектурно отношение.

В по-ниските и по-близки до морския бряг зони (а същевременно и с по-ниски градоустройствени показатели за застрояване) разполагаме еднофамилни къщи, едноетажни или двуетажни, като и тук е спазен принципът за следване на застрояването по терена и спазване на общия силует на застрояване – от висока към ниска етажност. В тези зони, както беше споменато, се очаква да се разкрият повече археологически структури, като нискоетажното еднофамилно застрояване дава много по-голяма свобода и вариативност, както във времето – свързано с работата по тяхното проучване, така и от гледна точка на преработка и приспособяване на проектите с оглед експонирането и социализирането им.
В края на главната улица предлагаме да се разположи обществен многофункционален комплекс, който да свърже в обща структура и предвидения в същата зона подземен и надземен паркинг. Това същевременно според нас е и най-атрактивното място от целия полуостров, затова имаме предложение върху покрива на паркинга да се обособи атрактивен пешеходен площад. Площадът, разбира се, е достъпен и чрез вертикалните възли на прилежащите обществени сгради. В центъра на площада предвиждаме висок акцент, който да служи като композиционен и характерен елемент от силуета на комплекса, и с възможност да функционира (практически или декоративно) като фар.

В обособените по протежение на споменатата панорамна алея парцели се разполагат малки обекти, свързани с дейности от общественото обслужване, които са съчетани с общи слънцезащитни перголи и декоративни елементи.
В югоизточната част на територията сме предложили да се разположи хотел за около 180 легла от висока категория, с подземен и наземен паркинг, басейни, спортно-възстановителен център, конферентна зала, казино, заведения за хранене и др.
В западната част на територията, близо до откритите кули и части от крепостните стени сме определили зона за голям атракционно-развлекателен комплекс – с голям прилежащ паркинг, открити басеини, водни и атракционни съоръжения, покрит плувен център, заведения за обществено обслужване и др.
Като цяло е търсен баланс между високо и ниско застрояване и разумен компромис между инвеститорския интерес за максимална РЗП на комплекса от една страна и високия комфорт на обитаване, предполагащ достатъчно озеленени и свободни пространства.
Предложеното от нас зониране и структуриране позволява едно рационално поетапно планиране и реализиране. Зоната с многофамилните секционни жилищни сгради дават възможност същевременно за сравнително бързо реализиране на възвръщаемост на част от вложените инвестиции и е основа за финансиране на последващи етапи от осъществяването на цялостния проект.

Коментирай