Конкурс за: Пленарна зала в незастроеното вътрешно пространство в двора на сградата на Народното събрание –
пл.”Княз Александър І” №1 – 2009г.

Квадратури на новата застройка – ОБЩО: 7468,03 кв.м

Пленарна зала в незастроеното вътрешно пространство в двора на сградата на Народното събрание – пл.”Княз Александър І” №1

Модерен стъклен обем израства от вътрешния двор на старата сграда.Той е съставен от въздушни галерии, свързващи всички съществуващи нива, като те са отделени с двойни стъклени стени ( т.нар.”двойна кожа”) по цялата височина на обема.
Тази мощна стъклена „стена” е характерен елемент на новата дейност и на промяната на функцията на бившия Партиен дом.
Тази стъклена „стена” е лицето на пленарната зала :
- тя олицетворява прозрачността на работата на българския парламент, през нея може да се наблюдава работата му, дискусиите на народните представители, контрола върху държавните институции
- тя е символ на публичността и демократичността на Народното събрание
- тя е символ на прозрачността на българската демокрация и на нейната необратимост и стабилност.
- тя е необходимият модерен елемент, който психологически ще измести образа на бившия Партиен дом
Този характерен стъклен обем играе и важна роля в енергийната система на новата сграда за оползотворяването на слънчевата енергия и светлина.
Остъкляването към самата пленарна зала е съставено от големи стъклени жалузи на хоризонтални оси, които, като своеобразни клапи, имат съществено значение за вентилацията и климатизацията на самата зала.Вътрешното остъкляване на галериите по цялата височина на обема е с чувствително светлоотразяващо покритие, което спомага за акумулирането на максимално количество слънчева топлина през периода октомври-май.
Чрез своята ориентация „изток-запад” стъклената стена служи като своеобразен топлообменник през целия ден за улавянето на слънчевата енергия в пространствата между двойното остъкляване и е от значение за икономичното функциониране на новия комплекс през студените месеци на годината.
Печалбите за сградата от топлинна енергия от слънце за отоплителния сезон са приблизително 75000 квт. Необходимо количество топлина за подгряване на въздуха в климатичните камери след рекупериране за отоплителния сезон са около 202000 квт. Реализираната печалба за отопление на въздуха е приблизително 37%.

Същевременно тази стъклена стена благоприятства за влизането на естествена светлина в самата пленарна зала.Обратно, през късните следобедни часове изкуственото осветление на залата ще осветява индиректно през нея и съществуващите помещения на старата сграда, гледащи към вътрешния двор (от кота 6.65 нагоре).
Нощно време този модерен стъклен обем свети като своеобразен акцент в силуета на София.
Важно е да се отбележи, че новия обем се възприема от по-далечна дистанция, той не се вижда от близък план и в този смисъл може да съжителства безконфликтно със старата архитектура.По скоро той активно участва в силуетното възприемане на центъра на София като своеобразна задънка на Ларгото по Западното направление, като модерен символ на българския парламентаризъм.
Пред главния вход на Народното събрание на площад „ Княз Александър І” е създадено ново представително пространство с декоративни настилки за почетни церемонии при официални посещения. То е рамкирано с декоративни цветарници, като от бъдещия подземен паркинг са изведени аварийни стълби и два асансьора.Естествено, би могло да има и ограничено паркиране на самия площад, като това е въпрос на конкретно задание и уточняване. Входът на парламента е подчертан с пилони за знамена и окачена стъклена козирка, като той е съобразен за инвалиден достъп. Входната рампа за подземния паркинг, обслужващ Народното събрание е разположена в малкия вътрешен двор, задънващ ул.”Московска”.Това изместване от посоченото във визата за проектиране място за входната рампа се налага, за да се осигури нормален автомобилен достъп до 5-етажната сграда на ул.”Московска”.Това разполагане на входната рампа ще даде възможност и за втори достъп на ниво бул.”Дондуков” за паркиране в подземния гараж.Това ще наложи изместване на старите амортизирани трафопостове по бул.”Дондуков” и тяхната подмяна с модерни малогабаритни трансформатори в нов енергиен център към вътрешния двор на Народното събрание.
Самият подземен гараж по нашето предложение е разположен на три нива (или шест полунива) с общ капацитет 303 места.Разбира се, след геоложко проучване на мястото, би могло да се слезе и на по-голяма дълбочина и капацитет 400 и повече места.
Както беше споменато, има възможност за два входа : единият – чрез рампа в малкия вътрешен двор, започваща в продължението на ул.”Московска” и достъп на първото подземно ниво на гаража; вторият – от нивото на бул.”Дондуков” – с незначително рамповидно слизане от около 1м до втори подземен етаж на гаража.Предложеният от нас подземен паркинг същевременно е по-къс в сравнение със заложените габарити в тръжната документация, съответно е по-отдалечен от БНБ.Това създава потенциална, проучена от нас, възможност да се проведе движението през площад „ Княз Александър І” подземно, което осигурява от една страна възможен допълнителен вход за гаража от ниво подземна улица, а от друга страна би свързало градината пред Народния театър с пространството пред Националната Художествена галерия в единна пешеходна паркова зона.
Новата пленарна зала е максимално издърпана към гърба на старата зала „Св. София” , по основната ос на Ларгото.Функционално двете зали са абсолютно автономни и могат да се ползват едновременно.Поради овалната форма на новата застройка се създават два своеобразни големи английски дворове, към които остават отворени двете централни стълби към вътрешния двор, съществуващите тоалетни в двете основни крила на старата сграда, както и задните кулоари на зала „Св. София”.От другата страна на пленарната зала се запазват максимален брой работни помещения (от кота 6.65 нагоре).
Новата застройка в конструктивно отношение е автономна и е на дилатационни фуги от съществуващите сгради.Следва да се отбележи, че конструктивната намеса в старите корпуси е минимална и не нарушава конструктивната им цялост.Основните промени са по-скоро архитектурни и на засягат носещи елементи.
В самата пленарна зала е възприето амфитеатрално разположение на редовете, разстоянието между тях е 1.60м и с оглед на добра видимост завишението на всеки ред е с 30см спрямо предишния.Осигурено е достатъчно място около двата главни входа в залата при масово влизане и излизане на депутати.
Следва да се отбележи, че таванските плочи в пленарната зала завършват към пространството на залата със своеобразни технически галерии,позволяващи техническо обслужване на залата във височина (осветление,озвучаване, миене на вертикално остъкляване) между отделните нива на тавана.Над последното ниво на тавана на залата е предвидена техническа зона за обслужване на спускащи се прожектори,осветителни тела,озвучаване и т.н., като за целта, в обратните греди са заложени отвори за преминаване на технически персонал.
Амфитеатралното разположение на редовете в залата позволява групиране на работните места по партиен или коалиционен принцип.Широчината на едно работно място в пленарната зала е 90 см , като всеки ред е съставен от еднакви модули, което дава възможност за тяхното разместване в съответния ред. Настоящето решение е примерно и показва условно управляващ център в средата, левица и десница.
Показан е Президиум в пълен състав, включително и места за официални гости.Важно е да се отбележи , че трибуната за изказване и Президиумът на Народното събрание са достъпни за инвалидни колички.В зависимост от дневния ред и планираните заседания отделните работни места , които са пак на модулен принцип , могат да се демонтират и Президиумът заедно с трибуната излизат напред към редовете на депутатите. Като цяло интериорът на пленарната зала е максимално лаконичен, модерен, монументален и сдържан, в контраст с богатството на детайл и материали в интериора на старата сграда.
Втори, контролиран вход на ниво 3.50 води към самата пленарна зала .В задната й част, между крайните две двойки колони са разположени симетрично ложи за журналисти (30 стола) и ложи за гости (30 стола), отделени със стъклени прегради от основното пространство на залата.Над тях, на второ ниво са ложите за дипломати и официални гости. В задната си част пленарната зала може бъде достъпна и от кулоарите на зала „Св. София” при необходимост.
Следва да се отбележи , че всички намеси в старите сгради ще бъдат в духа и характера на съществуващите интериори.
Целият комплекс има огромен потенциал , както за нормалното функциониране като парламент, така и за осъществяване на много по-съществен публичен достъп,особено в частта на сградата към Ларгото.

Коментирай