Конкурс за: Обемно-устройствено проучване и решение на Зона 1 (бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“, зелените площи край р.Перловска и пл.“Орлов мост“)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Каналът на Перловската река би могъл да се превърне в основната, свързваща „зелена“ алея между трите големи паркови зони в центъра на София:
- Борисовата градина ( бивш Парк на Свободата )
- Княжеската градина ( бивш Парк на Съветската армия )
- Парка на НДК
В исторически план, коритото на Перловската река винаги е служело като външна канализация, събираща по протежението си спомагателни радиални тунели. В различните участъци на „Канала“, както неофициално реката е наричана от софиянци, растителността е по-скоро дива, саморасла и в голяма част – амортизирана и опасна. В някои зони (от „Граф Игнатиев“ в посока НДК) съществуват големи масиви от люлякови храсти, които през май и юни до някаква степен намаляват неприятните миризми, които са особено силни през летния период.
Предлагаме поетапно покриване на каменното корито на канала с обширна пешеходна алея, която реално свързва всички мостове по протежение на Перловската река от стадион „В.Левски“ до НДК. Участъкът от стадиона до Орлов мост е оставен за решение на по-късен етап, с оглед използването на коритото на канала за транзитно автомобилно движение на долно ниво в посока „Подуене“ и облекчаване на задръстванията на кръстовището на Орлов мост. Естествено, ако това не се осъществи, новата пешеходна алея ще продължи до Орлов мост.
Първи етап (Предмет на настоящия конкурс):
Нова алея между стадион „В.Левски“ и ул.„Граф Игнатиев“
Технология на изпълнение:
1. Отляво и отдясно на сегашното корито се фундират и изливат с водоплътен бетон вертикалните стени на бъдещия колектор.
2. Освобождава се сегашното корито на водата с временен бараж под моста на ул.„Граф Игнатиев“ като водата се разделя на две – между новоизлетите стени и старите наклонени каменни укрепвания на канала.
3. Демонтира се сегашната амортизирана каменна настилка на коритото и се излива нова стоманобетонна плоча със сечение и общ наклон по сегашните параметри.
4. Затваря се новият колектор със стоманобетонна плоча.
5. След декофриране на излятата покриваща плоча водата се връща в новоизградения колектор. По външните стени на колектора (лява и дясна), както и по покриващата плоча се полага двупластова хидроизолация за основи.
Важно е да се отбележи, че възприетото сечение на новия колектор отговаря по квадратура и параметри на сечението на Орлов мост. Логично, това означава, че при проливни дъждове и наводнения може да се разчита на достатъчна проходимост на новото съоръжение.
6. Демонтират се старите каменни наклонени стени. Всички съществуващи радиални канали се заустват тръбно към новия колектор.
7. Запълват се със земна маса по цялото протежение на новоизградения колектор празните пространства (между него и старите наклонени подпорни каменни стени на коритото)
8. Върху покривната плоча на новия колектор се създава широка и комфортна пешеходна алея, изпълнена с унипаваж на сух монтаж.
По този начин тесните в момента озеленени ивици от двете страни на реката се обединяват и окрупняват в обща зона. Съществуващата в момента основна надлъжна алея, която е дублирана и с пешеходно, и с велосипедно движение и е доста тясна, може да остане за движение само на велосипеди.
Това решение позволява със сравнително малко средства и намеси, да се подобри качествено и съществено парковата среда. Запазват се всички съществуващи, планирано засадени дървета, с изключение на тези, които са изсъхнали и е необходимо да се подновят. Подновяват се и тези дървета и храсти, които с течение на времето са се самозасадили по самият ръб на каменните укрепителни стени на коритото на реката и в известен смисъл според нас са даже опасни – както по отношение на самите укрепителни съоръжения, така и поради опасност от падане или прекършване и създаване на инцидент, тъй като са наклонени и нехармонично развити.
За останалата част от зоната – от стадиона до Орлов мост, на този етап не предвиждаме съществени интервенции, с изключение на мероприятия по благоустрояване и подновяване на елементите от градското обзавеждане.
За цялата зона предвиждаме подновяване на бордюрите и настилките, с изключение на изградената сравнително наскоро и в добро състояние спомената по-горе алея за пешеходци и велосипеди, поставяне регулярно на кошчета за боклук, на пейки и на осветителни тела.
В зоната на Моста на дружбата предлагаме запазване на основната оригинална част от парапета – както като символ, така и от гледна точка да не се излиза директно срещу самата улица, а това да стане странично. Паметниците в двата края на парапета в момента, разбира се също се запазват, на самостоятелни постаменти, което според нас ще подсили възприемането на образа им. Съществуващите в момента преместваеми обекти – тотопункт и каси за билети имат нужда от подновяване, като предлагаме и тяхното изместване – върху съществуващите и нефункциониращи в момента подземни тоалетни, които следва да се обновят и станат отново използваеми, защото са дискретни и същевременно – на удобно място.
По същата логика, предлагаме ремонтиране и на съществуващите подземни тоалетни до Орлов мост.

Следващ етап:
Пешеходна свързаност на озеленената зона по Перловската река с Борисовата градина и с Княжеската градина.
От гледна точка на по-рационалното планиране на вложените инвестиции, предлагаме поетапно осъществяване на преустройството и благоустрояването на зоната около реката. На следващ втори етап предлагаме да се изградят пешеходни връзки между парковата зона на Борисовата градина и зоната на Перловската река, както и към Княжеската градина. Това ще позволи безконфликтно и безопасно пресичане на всички видове движение и потоци – от автомобили, велосипедисти и пешеходци.
Това може да се осъществи, като на ниво съществуващи галерии на стадион „В.Левски“ се изградят широки, озеленени пешеходни мостове, преминаващи над трасетата на пътищата в зоната пред самия стадион. Нивото на споменатите галерии е такова, че благоприятства осигуряване на необходимата нормативна височина под тях за безпрепятственото преминаване на всякакъв вид автомобилен транспорт. Същевременно, в другия си край – към Борисовата градина – галериите започват директно на нивото на терена, без никаква денивелация, т.е. реално се явяват естествено продължение на алеите на самата Борисова градина.
От едната страна на главната фасада на стадиона посредством пешеходното преминаване, тръгващо от галерията около него, връзката с парковата зона на Перловската река, се осъществява чрез изграждане на вертикален възел, състоящ се от стълбище и асансьори, които ни отвеждат до нивото на главната алея на озеленената зона.
От другата страна на главната фасада на стадиона, пешеходното преминаване, тръгващо от галерията на стадиона, преминава и над двете платна на булеварда и чрез плавна рампа с наклон 5% се осъществява директен достъп до алеите на Княжеската градина – както за пешеходци, така и за велосипедисти.

Следващ етап:
Създаване на безконфликтно автомобилно пресичане на кръстовището на Орлов мост. Осъществяване на цялостна свързаност на озеленените зони в централната заст на града.
Нивото и широчината на съществуващото корито на Перловската река позволяват, без големи изкопни работи, да се осъществи безконфликтно пресичане на двете основни направления – на две нива, като направлението СУ – жк „Младост“ остава на сегашното си ниво, а направлението НДК – „Подуене“ слиза на нивото на сегашното корито на реката и минава под самия мост. По този начин на сегашното ниво на кръстовището ще се осъществява само транзитно движение по направлението СУ – жк „Младост“, както и десни завои, които са безконфликтни по отношение на пресичане на различните потоци. На нивото под моста ще се осъществява само транзитно движение по направлението НДК – „Подуене“. Водата ще бъде отклонена в странични покрити колектори от двете страни на долното ниво на кръстовището. Решението ще позволи и разширение с още по една лента за движение платната в зоната от стадион „В.Левски“ до Военна академия, при това без да се спира изцяло движението нито в едната посока, по време на изпълнението на евентуалните строителни работи. Проучили сме различни варианти относно това как да се осъществи отклонението на транзитните потоци от сегашното ниво към нивото на преминаване под моста. Дали да стане още в зоната на новоизградени кръгови кръстовища в зоната пред стадион „В.Левски“, съответно пред Военна академия, или чрез специални отклонения за вливане в по-голяма близост до самия Орлов мост, е според нас въпрос, който трябва да бъде проучен по-детайлно и след задълбочени проучвания и обсъждания на различни нива и от различни експерти и специалисти.
Същевременно, на следващ по-късен етап, предлагаме покриване на коритото на Перловска река и в участъка от Моста на дружбата до НДК, изграждайки за целта покрит колектор, като продължим върху него широката комфортна пешеходна алея до парка около НДК. По този начин цялата зона около течението на реката ще се социализира в много по-голяма степен, озеленените площи ще получат своето по-съществено осмисляне и ще започнат да функционират по-рационално и като част от една по-всеобхватна и цялостна структура в „сърцето“ на града.

Коментирай