Конкурс за: Oбемно-устройствено проучване и решение на ЗОНА 3 (Градската градина, градината около Руската църка, пл.„Александър I“, пл.“Н.Гяуров“, бул.“Цар Освободител“, ул.“Георги С. Раковски“, ул.“Княз Александър I“, ул.“Ген. Гурко“, ул.“Дякон Игнатий“, ул.“Московска“.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Част: Архитектура

Исторически погледнато, Градската градина реално е била свързана с парка около Двореца в една обща зелена зона. Разкъсването й е наложено от изграждането на сегашния градски център през 50-те години на миналия век. Особено отчетливо това личи сега – с разрушаването на Мавзолея на Г.Димитров се загубва и композиционната завършеност на главната ос на Градската градина.
С премахването на Мавзолея е обезсмислен и самия площад пред него, монументалността на площадното пространство е принизена до банален паркинг за 80-90 коли и непрестанно автомобилно движение по бул.Цар Освободител.
Реално, към днешна дата, площад „Александър I“ не съществува, което налага и преосмислянето на цялата зона в тази част на Центъра на София.
Настоящото решение предлага логичното свързване на двете зелени зони – на Градската градина с парка около Двореца в една обща структура, която определено ще облекчи и натовареността с посетители на Градската градина в посока към парка около Двореца, което очебийно се налага, особено в топлите месеци на годината.
Завършва се основната композиционна ос на Градската градина с обширно площадно пространство, пред което доминира сградата на Двореца. Независимо от бъдещите си функции, той ще възстанови предишната си представителност в една качествено нова среда.
Предвижда се понижаване и коригиране на трасето на бул.“Цар Освободител“ и повишаване на нивото на новата пешеходна зона, до това на входа на Двореца – както всъщност първоначално е и било.
По този начин се решават два основни проблема – първо – осъществява се безконфликтно пресичане между автомобилния транспорт и на пешеходци и велосипедисти и второ – осъществява се пространствена свързаност, както на двореца с прилежащия пред главната му фасада терен, така и между градината зад двореца и тази зад Руската църква с Градската градина. Връзката на оформеното по този начин площадно пространство пред сградата със самата Градска градина се реализира като в зоната на бившия мавзолей започва постепенно плавно моделиране на съществуващия терен (което в някаква степен е възстановяване на първоначалното му ниво) и свързване чрез диференциални стъпала, както и чрез плавни рампи (съобразени с Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания ) с него.
Автомобилното преминаване се осъществява с входна и съответно – изходна рампа с наклон 7% под нивото на пешеходния площад пред двореца. Корекцията на трасето се налага главно от съображение за максимално отдалечаване от сградата на двореца – с оглед евентуално предотвратяване на пукнатини и повреди в структурата му, поради по-ниското проектно ниво на улицата спрямо неговите основи.
Същевременно е проучена и възможността за потенциален следващ II –ри етап на реконструкция, при който подземното преминаване под бул.“Цар Освободител“ продължава под кръстовището с ул.“Г.С.Раковски“ като, разбира се това е само една хипотетична възможност и не е предмет на настоящия проект.
Под предложените пешеходни пространства и нови зелени площи се предлага подземен паркинг на едно ниво с капацитет за 120 коли, който поема сегашното наземно паркиране на площада. С цел минимизиране на строителната дейност и вложените средства, подът на този подземен паркинг е със слаб наклон, следващ успоредно наклона на новоизградената паркова зона отгоре. Разбира се при наличие на финансиране има варианти за няколко подземни нива (примерно при три нива, капацитетът му е около 320 коли). Автомобилният достъп до паркинга се осъществява чрез две входно-изходни рампи – едната към ул.“Княз Александър I“ с наклон 7,00%, а другата е откъм ул.“Дякон Игнатий“ с наклон 10,45% и подход по ул.“Аксаков“. Близостта на зала „България“ допълнително осмисля създаването на подземния паркинг. Посетителите на паркинга се контролират във входен вестибюл, откъдето с плавни рампи се предлагат изходи към ул.„Дякон Игнатий“ и ул.“Княз Александър I“. Към входния вестибюл е обособена и обслужваща зона, включваща големи обществени тоалетни, достъпни за ползване и за посетителите на парка отгоре, като същевременно те не се изявяват с обема си в парковото пространство на Градската градина.
Създаването на този обществен паркинг позволява обособяването на самостоятелен подземен гараж за нуждите само на Народното събрание. Поради съображения за сигурност, входно-изходната рампа е предложена в парцела на самата сграда, а пред източния вход на Народното събрание е предложено парадно площадно пространство – за официални церемонии. Капацитетът на този подземен паркинг отговаря на нуждите на Народното събрание – три нива с общ капацитет 309 автомобила. Автомобилният подход (влизане и излизане) е от бул.“Дондуков“, като има и изход на ниво площад – към ул.“Московска“.
В настоящият проект се предвижда запазване на планировката на градината около Руската църква, като към нея се придава допълнителна зелена площ, предложена на пл.“Н.Гяуров“.
Проектът в обхвата на Градската градина и свързването й с парка около Двореца е съобразен с главния инсталационен колектор, идващ по ул.“Д.Игнатий“ и свършващ към ъгъла на БНБ. Реално, предлагания подземен паркинг е ограничен до самото сечение на колектора, като той остава в сегашния си вид и бива достъпен от техническата галерия в новопроектирания паркинг.
В посока на Градската градина полукръглата форма на подземния паркинг е съобразена със съществуващата висока растителност – реално, при тази планировка не се унищожават съществуващите дървесни видове. Моделирането на терена в Градската градина е съобразено със запазване на сегашната дървесна растителност. На практика, основната намеса започва от сегашната полукръгла асфалтова площадка пред очертанията на разрушения мавзолей, останките на самия мавзолей и се ограничава до съществуващия проходим инсталационен колектор.
От особена важност е неговото запазване с оглед захранването на повечето обществени сгради в центъра. В този смисъл той предопределя и последователността на изпълнение на настоящия проект:
1. Изпълнение на тунелното преминаване на бул.“Цар Освободител“ по новото трасе.
2. Изпълнение на подземния паркинг и моделиране на терена.
За алеите на Градската градина, на градината около Руската църква, както и на тротоарите, включени в обхвата на задачата са предвидени нови настилки на сух монтаж с блокчета от унипаваж, като за парковите алеи са заложени и съответните бордюрни елементи. Изпълнението е тип „усилена настилка“ с оглед влизане в парковите алеи на коли на „Бърза помощ“, озеленяване, почистване и т.н.
За новите площадни пространства прилежащи към двореца както и за представителния площад пред източния вход на Народното събрание се предлага комбинация от – плочи бучардисан гранит и гранитни декоративни павета от светъл и тъмен гранит. Бордюрните елементи тук ще бъдат изпълнени от гранит. Всички предпазни парапети, подпорни стени, нови стълбища ще бъдат облицовани с гранитни плочи.

Коментирай